A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1590
W tym miesiącu: 42192
Wszystkich: 2596481

Mechanika Budowli I - projekty

Termin składania projektów z przedmiotu Mechanika budowli I z sem. IV w roku ak. 2016/2017 (dotyczy studentów III-ego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku ak. 2017/2018) do komisyjnego sprawdzenia upływa 21 marca 2018 roku. 

Rekrutacja - ERASMUS

Egzamin - Mechanika Teoretyczna II

Egzamin z przedmiotu Mechanika Teoretyczna II dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, 3 semestr odbędzie się 17.03.2018 r. (sobota) o godz. 8:15 w Sali D9. 

Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu powinni posiadać indeks i kartę zaliczeniową.

Ważne! Studia niestacjonarne

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Studiów okresem zaliczeniowym jest semestr.

Przez zaliczenie semestru rozumie się wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów w tym planem studiów dla tego semestru (uzyskanie zaliczeń, zaliczenie na ocenę praktyk oraz innych zajęć praktycznych, wykonanie i złożenie pracy dyplomowej).

W przypadku nieuzyskania wszystkich zaliczeń student za zgodą Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych (składa podanie) uzyskuje wpis warunkowy na kolejny semestr w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 pkt. ECTS przypisanych semestrowi, na którym ten dług zaistniał lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów.

Termin składania indeksów ze wszystkimi wpisami lub w przypadku braków, indeksów z podaniami o wpis warunkowy na semestr letni w roku ak. 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych upływa: 03.03.2018 roku.
Wzór podania o wpis warunkowy znajduje się na stronie internetowej Wydziału Budownictwa - TUTAJ. Podanie powinno być zaadresowane do Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr inż. Aleksandry Repelewicz.

Niezłożenie indeksów ze wszystkimi wpisami lub indeksów z podaniem w w/w terminie skutkowało będzie skreśleniem z listy studentów.

Konstrukcje Metalowe II - ogłoszenie

Dot. studentów VI-ego semestru studiów niestacjonarnych w roku ak. 2016/2017, którzy złożyli podania o egzamin komisyjny z Konstrukcji metalowych II i komisyjne sprawdzenia projektów z tego przedmiotu.

Termin składania projektów do komisyjnego sprawdzenia upływa 06 marca 2018 roku (wtorek) w godzinach pracy Dziekanatu.
Do projektów należy dołączyć podania o komisyjne sprawdzenie projektów z Konstrukcji metalowych II skierowane do Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Dr inż. Aleksandry Repelewicz.

Egzamin komisyjny z Konstrukcji metalowych II, dla studentów którzy mają zgodę Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, odbędzie się : 08 marca 2018 roku o godz. 1700

Ogłoszenie - stypendium socjalne

W związku z wpływającymi zapytaniami w sprawie studentów , którzy kontynuują pobieranie stypendium socjalnego uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia 66/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej studenci, którzy kontynuują pobieranie stypendium socjalne powinni złożyć w semestrze letnim załączniki : nr 2 , 3 i 9 znajdujące się w Zarządzeniu nr 66/2017 z dnia 15.09.2017r.
Na uwagę należy zwrócić iż załącznik nr 9 obowiązujący obecnie jest z dnia 2.02.2018r
Wzory obowiązujących załączników dostępne na stronie pcz.pl/pomocmaterialna/zarządzenie Rektora z dn.15.09.2017 oraz z dn.2.02.2018r.

Warsztaty - Buduj ze stali

Egzamin z Geometrii Wykreślnej

Egzamin z Geometrii Wykreślnej dla studentów studiów niestacjonarnych (pierwszy termin) odbędzie się 17 lutego 2018 roku (sobota) o godz. 10:00 w sali D-6. 
Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczenie z ćwiczeń. 

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Gruntów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mechanika Gruntów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się 17.02.2018 r. (sobota) o godz. 10:00 w sali D2.

Do egzaminu przystepują studenci, którzy spełniają wymogi §20 pkt. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego w Politechnice Częstochowskiej.

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY NA DRUGI SEMESTR 2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 

Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym. 


Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959


Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl

Więcej informacji: www.sjo.pcz.pl

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl